Privacyverklaring NL

PRIVACYVERKLARING – TRANSFORMATION AND ENERGY

De website http://www.transformationandenergy.be/ (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Angeline Adriaenssens – éénmanszaak (hierna: “TRANSFORMATION AND ENERGY” en “We”)

Diestsesteenweg 429 
3010 Leuven (Kessel-Lo)

BELGIË

VAT BE 0888.579.485

E-mail: angeline@transformationandenergy.be

Tel.: +32 497 41 24 12

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

 1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”) die de Website gebruikt stelt bepaalde persoonlijke gegevens ter beschikking aan TRANSFORMATION AND ENERGY. Deze persoonlijke gegevens bevatten informatie die TRANSFORMATION AND ENERGY toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de ‘Verordening’ is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Door gebruik te maken van onze Website, geeft de Gebruiker aan dat hij de Privacyverklaring gelezen heeft en gaat hij expliciet akkoord met de mogelijke verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. TRANSFORMATION AND ENERGY behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

 • Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

TRANSFORMATION AND ENERGY is verwerkingsverantwoordelijke (‘Beheerder’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

TRANSFORMATION AND ENERGY is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

TRANSFORMATION AND ENERGY verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Familienaam, voornaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Nationaliteit;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Bankgegevens.
 • Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

TRANSFORMATION AND ENERGY verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige en optimale gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • De contractuele relatie waarbij de Gebruiker partij is beheren;
 • Het aanbieden en verbeteren van de algemene dienstverlening aan de Gebruikers; inclusief het correct opmaken van facturen, het aanbieden van informatie, het sturen van nieuwsbrieven, het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen en het verlenen ondersteuning;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • –        Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke diensten aan de hand van de door de Gebruiker geleverde gegevens (direct marketing en profilering), wanneer de Gebruiker daar zijn expliciete toestemming voor heeft gegeven. De Gebruiker blijft in ieder geval vrij om deze toestemming te allen tijde terug in te trekken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden.
Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn:
IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, etc. Wanneer je de Website bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TRANSFORMATION AND ENERGY en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TRANSFORMATION AND ENERGY zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 • Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen TRANSFORMATION AND ENERGY. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons vooraf expliciete toestemming gaf.

TRANSFORMATION AND ENERGY heeft alle passende juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

 • Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

 • Wat zijn jouw rechten?
 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

 • Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

 • Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

 • Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor TRANSFORMATION AND ENERGY om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

 • Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. TRANSFORMATION AND ENERGY zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij TRANSFORMATION AND ENERGY kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan TRANSFORMATION AND ENERGY verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Verder heb je het recht om deze persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 • Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

 • Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar TRANSFORMATION AND ENERGY, Diestsesteenweg 429, 3010 Leuven
(Kessel-Lo), BELGIË of via e-mail aan angeline@transformationandenergy.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door TRANSFORMATION AND ENERGY, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde databeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/). © 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eige

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top