Servicevoorwaarden NL

1. Definities en toepassing van de Servicevoorwaarden

De huidige servicevoorwaarden (hierna de “Servicevoorwaarden”) zijn te vinden op de website http://www.transformationandenergy.be/ (hierna: de Website). De Website en de daaraan gekoppelde diensten worden aangeboden door:

Angeline Adriaenssens – eenmanszaak (hierna: “TRANSFORMATION AND ENERGY”, “Wij” en “Ons”)

Diestsesteenweg 429

3010 Leuven (Kessel-Lo)

België

BTW BE 0888.579.485

E-mail: angeline@transformationandenergy.be

Telefoon: +32 497 41 24 12

Aarzel niet ons te contacteren met eventuele vragen. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Hierna vermelde begrippen dienen in de Servicevoorwaarden als volgt te worden verstaan:

       i.         ‘Klant‘: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TRANSFORMATION AND ENERGY in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Hierna ook ‘jou’ of ‘jouw’ genoemd.

      ii.         ‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

     iii.         “Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

     iv.         ‘Diensten’: De sessies, evaluaties en opleidingen van TRANSFORMATION AND ENERGY die het voorwerp uitmaken van één of meer Dienstverleningsovereenkomsten.

      v.         ‘Dienstverleningsovereenkomst’: Elk contract waarin TRANSFORMATION AND ENERGY zich ertoe verbindt een dienst te leveren aan de Klant en waarbij de Klant zich ertoe verbindt voor deze diensten te betalen.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Dienstverleningsovereenkomsten tussen TRANSFORMATION AND ENERGY en de Klant. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Servicevoorwaarden, alsook van alle andere rechten en plichten die op de Website vermeld worden.

Deze Servicevoorwaarden zijn altijd en exclusief van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en TRANSFORMATION AND ENERGY die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

TRANSFORMATION AND ENERGY behoudt zich het recht voor de Servicevoorwaarden in de toekomst te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande orders en de daaruit voortvloeiende Dienstverleningsovereenkomsten.

De Servicevoorwaarden van TRANSFORMATION AND ENERGY kan men consulteren in het Nederlands en het Frans. In het geval er een discrepantie zou bestaan tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. Aanbod en aanvaarding

TRANSFORMATION AND ENERGY besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van onze Diensten. Wij behouden het recht om bijkomende voorwaarden te verbinden aan specifieke Diensten; zoals een beperking in de tijd van een aanbod, een beperking in toegelaten aantal deelnemers of het voorbehouden van een Dienst aan leden van de NAET-organisatie. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Om één van onze Diensten te bestellen op de Website moet de Klant onze bestelmethode doorlopen.
Deze bestelling is bindend voor de Klant. TRANSFORMATION AND ENERGY zal binnen de zeven (7) kalenderdagen een orderbevestiging te sturen naar het e-mailadres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven.

De Dienstverleningsovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de Klant de orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen van TRANSFORMATION AND ENERGY.

TRANSFORMATION AND ENERGY behoudt te allen tijde het recht om eenzijdig een bestelling te weigeren door middel van een expliciete verklaring en de e-mail met de orderbevestiging niet te versturen. TRANSFORMATION AND ENERGY zal de Klant hiervan op de hoogte brengen en indien mogelijk een alternatieve dienstverlening aanbieden als de bestelling niet of onvolledig uitgevoerd kan worden. Er is geen Dienstverleningsovereenkomst indien TRANSFORMATION AND ENERGY de bestelling weigert of als de Klant niet akkoord gaat met het aangeboden alternatief. In dit geval worden alle reeds verrichte betalingen zo snel mogelijk terugbetaald. De Klant heeft geenszins recht op enige schadevergoeding.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle verschillende vormen van digitale communicatie, zoals e-mail, een geldige Dienstverleningsovereenkomst tot stand brengen. TRANSFORMATION AND ENERGY kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Dienstverleningsovereenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen. TRANSFORMATION AND ENERGY zal eventuele bijkomende kosten steeds uitdrukkelijk aangeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De prijs zoals weergegeven in de laatste stap onze online bestelmethode is de finale prijs. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door TRANSFORMATION AND ENERGY worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten door Klanten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden.
Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

TRANSFORMATION AND ENERGY heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment dat het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

  • Overschrijving
  • Cash

TRANSFORMATION AND ENERGY kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Iedere uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zal bekendgemaakt worden via de Website. TRANSFORMATION AND ENERGY neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.  

Het beveiligde systeem van INGENICO staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

5. Herroepingsrecht

TRANSFORMATION AND ENERGY  benadrukt dat de Klant niet het recht heeft een online bestelling van één of meerdere Diensten te annuleren. Conform artikel VI.47, §1 Wetboek Economisch Recht heeft de Consument normaal gezien minstens veertien (14) kalenderdagen om elke verkoop op afstand te herroepen zonder betaling van enige vergoeding en zonder enige motivatie. Dit herroepingsrecht geldt evenwel niet voor bestellingen die via onze Website zijn gemaakt.

Volgens Artikel VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht, zijn overeenkomsten op afstand aangaande diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding uitgesloten van de toepassing van Artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht, indien in de Dienstverleningsovereenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.
De datums (en locaties) van de door TRANSFORMATION AND ENERGY georganiseerde sessies, evaluaties en opleidingen worden op voorhand vastgelegd en uitdrukkelijk vermeld op de Website. De Consument heeft bijgevolg niet de mogelijkheid om een via de Website gedane bestelling te herroepen.

6. Annulatie

Indien naar het oordeel van TRANSFORMATION AND ENERGY bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan TRANSFORMATION AND ENERGY eenzijdig beslissen één of meerdere Diensten te annuleren. Onder bijzondere omstandigheden verstaat men alle omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van TRANSFORMATION AND ENERGY de goede verstrekking van de Dienst in gevaar kunnen brengen, waaronder, doch niet beperkt tot: onvoldoende reservaties.

TRANSFORMATION AND ENERGY verbindt zich ertoe de Klant steeds tijdig op de hoogte te brengen van een annulatie en uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum waarop de Dienst normaal gesproken zou plaatsvinden.

In geval van annulatie zal TRANSFORMATION AND ENERGY de reeds door de Klant betaalde gelden integraal terugbetalen en dit uiterlijk binnen de dertig (30) kalenderdagen na de kennisgeving van de annulatie. In geen geval heeft de Klant, in geval van een beslissing tot annulatie vanwege TRANSFORMATION AND ENERGY, recht op enige schadevergoeding.

7. Aansprakelijkheid

TRANSFORMATION AND ENERGY kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor grove nalatigheid of lichte en herhaalde nalatigheid (contractueel of buitencontractueel) die aan haar kan worden toegeschreven en die wordt gepleegd in het kader van de uitvoering van deze Servicevoorwaarden. Evenmin sluiten wij onze aansprakelijkheid voor opzettelijk gedrag of fraude uit.

De aansprakelijkheid van TRANSFORMATION AND ENERGY is beperkt tot directe schade die voortvloeit uit dergelijke inbreuken en kan nooit meer bedragen dan de waarde van de Dienst in uitvoering waarvan de inbreuk zich heeft voorgedaan. TRANSFORMATION AND ENERGY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van gevolgschade die uit dergelijke inbreuken kan voortvloeien, inclusief, doch niet beperkt tot: elke vorm van indirecte schade, gederfde winsten, financieel of commercieel verlies, verlies van klanten, hogere kosten, enz.

TRANSFORMATION AND ENERGY kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de tekortkoming te wijten is aan de schuld van de Klant, een derde die vreemd is aan de levering van de Dienst of een geval van overmacht. Er is sprake van overmacht indien TRANSFORMATION AND ENERGY geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen door omstandigheden waarop TRANSFORMATION AND ENERGY geen vat heeft. In dat geval is TRANSFORMATION AND ENERGY niet gehouden haar verplichtingen na te komen. TRANSFORMATION AND ENERGY kan haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht worden onder andere volgende omstandigheden begrepen: (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, oproer, oorlog, transportproblemen, natuurrampen en storingen.

Hoewel TRANSFORMATION AND ENERGY alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de sessies, evaluaties en opleidingen overeenstemt met het aangekondigde programma, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit, nauwkeurigheid en relevantie van de verstrekte informatie. De inhoud van de sessies, evaluaties en opleidingen wordt vrij bepaald door TRANSFORMATION AND ENERGY.

8. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Website en de Diensten blijven behouden bij TRANSFORMATION AND ENERGY. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten alle auteursrechten, merkenrechten, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het noodzakelijk is voor privégebruik of voor het gebruik van de Dienst zelf.

9. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal TRANSFORMATION AND ENERGY alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TRANSFORMATION AND ENERGY,
of Dienstverleningsovereenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Als Consument heb je ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Servicevoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top